งานพันธกิจสถาบัน

ส่วนงานบริหาร

ส่วนงานบริหาร 

   มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานนโยบายและแผนพัฒนา งานบุคลากร งานงบประมาณ งานทะเบียนและสารสนเทศของสถาบัน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑. กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน บุคลากร การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๒. กลุ่มงานทะเบียนและสารสนเทศ ปฏิบัติงานจัดทำสารสนเทศพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ จัดทำรายงานประจำปีของสถาบัน เอกสารประชาสัมพันธ์และดำเนินการเผยแผ่ผลงานด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์สู่สาธารณชน งานประกันคุณภาพของสถาบัน รายงานประจำปีและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ปฏิทินการประชุมคณะทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน
รายงานการประชุมบุคลากรสถาบัน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จำนวนผู้เข้าชม</>

N/A

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close