ข่าวสาร

หลักสูตรวุฒิบัตรพระไตรปิฎกศึกษา

#ขอเชิญลงทะเบียนร่วมโครงการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรพระไตรปิฎกศึกษา หัวข้อ “ทีฆนิกาย : แนวคิด วิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
ผ่านระบบ Zoom ID : 702 046 9946
จัดโดย สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
#มีวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันกำหนด

เอกสารประกอบการบรรยาย

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖

สีลขันธวรรค : ความสำคัญของศิลและทิฎฐิต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม (ภาคเช้า)
พระมหาสมเดช ตปสีโล, ดร.  ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและวิจัย สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

***โหลด  เอกสารประกอบการบรรยาย 

สีลขันธวรรค : ความสำคัญของศิลและทิฎฐิต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม (ภาคเช้า)
พระมหาสมบูรณ์  วุฒิกโร, รศ.ดร.  รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

***โหลด  เอกสารประกอบการบรรยาย

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖

มหาวรรค : หลักการใหญ่เพื่อการปฎิบัติตามวิถีพุทธ (ภาคเช้า)
พระมหาเสฏฐวุฒิ วชิรญาโณ, ดร.  นักวิชาการ สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

***โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย พระมหาเสฏฐวุฒิ วชิรญาโณ
    ๑. สไลด์บรรยายเรื่อง “มหาวรรค : หลักการใหญ่เพื่อการปฎิบัติตามวิถีพุทธ” (ภาคเช้า)
    
๒. เอกสารประกอบการบรรยาย (เพิ่มเติม)

มหาวรรค : หลักการใหญ่เพื่อการปฎิบัติตามวิถีพุทธ (ภาคบ่าย)
พระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร.  คณบดี คณะพุทธศาสตร์

***โหลด  เอกสารประกอบการบรรยาย
     ๑. มหาวรรค หลักการใหญ่เพื่อการปฏิบัติตามวิถีพุทธ (ภาคบ่าย)

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

ปาฏิกวรรค : กำเนิด วิวัฒนาการของโลกและการปกครองตามหลักธรรมาธิปไตย (ภาคเช้า)
พระมหายุทธยา นรเชฏฺโฐ, รศ.ดร.  ผู้อำนวยการหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์

***โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
  ๑.  ปาฏิวรรค กำเนิดและวิวัฒนาการของโลก (ภาคเช้า)

ปาฏิกวรรค : กำเนิด วิวัฒนาการของโลกและการปกครองตามหลักธรรมาธิปไตย (ภาคบ่าย)
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร    อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

***โหลด  เอกสารประกอบการบรรยาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close