๓.๑ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก

ลำดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

การเสนอเพื่อขอรับมอบหมายการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก

0

0

การร้องขอให้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก

0

0

การปฏิบัติงานสนับสนุนส่วนงานอื่นหรืองานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก

0

0

การรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

0

0

บุคลากรในส่วนงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

0

0

Close