๒.๑ การรวบรวมและอนุรักษ์พระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์

ลำดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ

ระบบและกลไกการรวมรวมและอนุรักษ์

การกำกับ ติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำสถาบัน

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานรวมรวมและอนุรักษ์ฯ

ผลการประเมินความสำเร็จการรวบรวมและอนุรักษ์

การนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการรวบรวมและอนุรักษ์ฯ

Close