๒.๓ การพัฒนางานวิจัย

ลำดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

0

0

การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากร

0

0

การจัดหางบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

0

0

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน องค์กรและบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย

0

0

ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

0

0

Close