๒.๔ การบริการวิชาการ ฯ

ลำดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

ระบบและกลไกการบริการวิชาการด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

การเผยแพร่ข้อมูลความรู้พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่อสาธารณชน

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

การส่งเสริมและสนับสนุนการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

การประเมินความสำเร็จการบริการวิชาการฯ 

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

การให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

Close