๒.๕ สารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ

ลำดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

การเผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

0

0

การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

0

0

การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในส่วนงานเพื่อการจัดทำข้อมูลสารสนเท

0

0

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ

0

0

การนำผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ

0

0

Close