๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก

ลำดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

0

0

การประชุมตามแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐

0

0

การแจ้งวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจำสถาบัน

0

0

การทำคำสั่ง/ประกาศตามมติคณะกรรมการประจำสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

0

0

การแจ้งมติคณะกรรมการประจำสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

0

0

การทำรายงานและการรับรองการประชุมเสนอผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

0

0

Close