๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน

กระบวนการพัฒนาแผน

wdt_ID ลำดับ เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบ ๑ เอกสารประกอบ ๒
1 สถาบัน ฯ มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี
2 สถาบัน ฯ แผนปฏิบัติการประจำปี
3 ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีที่ระบุไว้ในแผน
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ลำดับ เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารประกอบ ๑ เอกสารประกอบ ๒

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ๕ ปี

Close