๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ลำดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

สารสนเทศสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ๒ เรื่อง

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่สารสนเทศแก่สาธารณะ

ผู้บริหารและบุคลากรใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในการบริหารและปฏิบัติงาน

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ

Close