๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ลำดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

ประเด็นการจัดการความรู้สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ๒ เรื่อง

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี

แผนจัดการความรู้

 การเผยแพร่การจัดการความรู้ 

บันทึกการประชุม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บุคลากรนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

เว็บไซต์

คู่มือการจัดการความรู้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างส่วนงาน

Close