๑.๕ การควบคุมภายใน

ลำดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา (work flow) 

มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ

การติดตาม การประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร ๒ ครั้ง 

การนำผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงในรอบปีงบประมาณถัดไป

รายงานการควบคุมภายในสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา รายงานการควบคุมภายใน สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ๒๕๖๒   กิจกรรมควบคุมภายในสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา เรื่อง การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อตรวจชำระพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒ เพื่อจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓ เพื่อเผยแพร่พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กิจกรรมควบคุมภายใน เรื่อง การพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย 
Close