๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ลำดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและกำกับให้บุคลากรถือปฏิบัติ

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาประจำปี

บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้หรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

การติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี

การนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร

การส่งเสริมและพัฒนำให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำนตลอดจนมีทัศนคติที่ดี มีจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี สำนึกในหน้ำที่ เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยว่ำด้วยประมวลจริยธรรม พุทธศักรำช ๒๕๕๕ ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.2555 แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓    
Close