๑.๔ การบริหารความเสี่ยง

ลำดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา (work flow)

มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ

การติดตาม การประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร ๒ ครั้ง 

การนำผลการประเมินการควบคุมภายในไปปรับปรุงในรอบปีงบประมาณถัดไป

Close