การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

๑. เรื่อง การปริวรรตคัมภีร์พุทธศาสนา
๒. เรื่อง เทคนิคการจัดการจัดรูปแบบพระไตรปิฎก
๓. เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำวุฒิบัตรพระไตรปิฎกศึกษา
๔. เรื่อง การจัดการความรู้ : OPL ปี ๒๕๖๒
๕. เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมออนไลน์
๖. เรื่อง การจัดทำและเผยแผร่สารสนเทศพระไตรปิฎก
๗. เรื่อง

การจัดการความรู้

wdt_ID ปีการศึกษา ชื่อเรื่อง One Point Lesson KM Download
1 2565 การประชุมออนไลน์ การพัฒนาสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
2 2565 การจัดทำและเผยแผร่สารสนเทศพระไตรปิฎก
3 2564 เทคนิคการจัดรูปแบบคัมภีร์พระไตรปิฎก
4 2564 เทคนิคการปริวรรตคัมภีร์พุทธศาสนา
5 2563 เทคนิคการพิสูจน์อักษรอย่างมีคุณภาพ
6 2563 เทคนิคการทำดรรชนีคัมภีร์พระพุทธศาสนา
7 2562 วิธีการจัดเก็บความรู้ของบุคลากรสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
ปีการศึกษา ชื่อเรื่อง
Close