ฐานข้อมูลอรรถกถา

ฐานข้อมูลอรรถกถา

ลำดับ ชื่อคัมภีร์อรรถกถา อักษรย่อ อักษรย่อคัมภีร์ ชื่อใช้ในการเรียกทั่วไป เนื้อหาโดยย่อ pdf อธิบายพระไตรปิฎก
1 สมันตปาสาทิกา (๑) 0 5 ขุททกนิกาย วินยัฏฐกถา เล่ม ๑ อธิบายความในพระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑ อธิบายเรื่องปาราชิก สังฆาทิสส และอนิยต เล่มที่ ๑
2 สมันตปาสาทิกา (๒) 0 6 ขุททกนิกาย วินยัฏฐกถา เล่ม ๒ อธิบายความในพระวินัยปิฎกเล่มที่ ๒ อธิบายเรื่องนิสสัคคียปาจิตตีย์ ปาจิตตีย์ ปาฎิเทสนียะเสขิยวัตรและอธิกรณสมถะ
เล่มที่ ๒-๓
3 สมันตปาสาทิกา (๓) 0 7 ขุททกนิกาย วินยัฏฐกถา เล่ม ๓ อธิบายความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔-๘ คัมภีร์ มหาวรรค จุลวรรค และบริวาร ว่าด้วยเรื่องขันธกะต่าง ๆ เช่น การอุปสมบท โดยเริ่มตั้งแต่ตรัสรู้ และประดิษฐานพระพุทธศาสนา อุโบสถ จำพรรษา และปวารณา เภสัช กฐิน จีวร นิคหกรรม วุฏฐานวิธี เรื่องเสนานะ เรื่องสังฆเภท ตลอดถึงการสังคานยาครั้งที่ ๑-๒ เล่มที่ ๔-๘
4 กังขาวิตรณี หรือ ทเวมาติกา 0 8 กังขาวิตรณีอัฏฐกถา อรรถกถาแห่งภิกขุปาฏิโมกข์ อธิบายคัมภีร์พระวินัยปิฎก เนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ขยายความศีล ๒๒๗ สิกขาบท ของฝ่ายภิกษุ ตอนที่ ๒ ขยายความศีล ๓๑๑ สิกขาบท ของฝ่ายภิกษุณี ที่อยู่ในพระวินัยปิฎกเล่มที่ ๓ ศีลพระปาฏิโมกข์นี้ ภิกษุสงฆ์และภิกษุนีสงฆ์ต้องประชุมสวดทุกๆ ๑๕ วันของเดือน เล่มที่ ๑-๓ (เฉพาะภิกษุปาฏิโมกข์ และภิกขุนีปาฎิโมกข์)
5 วินยสังคหอัฏฐกถา 0 12 วินยสังคหอัฏฐกถา อรรถกถาพระวินัย อรรถกถาเล่มนี้ อธิบายพระวินัยโดยสังเขป และเป็นอิสระในการอธิบาย ไม่ได้อธิบายพระบาลีอรรถกถาตามลำดับบท เป็นแต่เลือกอธิบาย ตามที่เห็นสมควร เล่มที่ ๑-๘
6 สุมังคลวิลาสินี (๑) 0 17 ทีฆนิกาย สีลขันธวัคคอัฏฐกถา อธิบายพระไตรปิฎกเล่ม ๙ ขยายความเรื่อง ทิฏฐิ ๖๒ จุฬศีล มัชฌิมศีล มหาศีล รวมทั้งอภิญญา สมาบัติ เป็นต้น เล่มที่ ๙
7 สุมังคลวิลาสินี (๒) 0 19 ทีฆนิกาย มหาวัคคอัฏฐกถา อธิบายพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ อธิบายขยายความในเรื่องมหาปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร เป็นต้น เล่มที่ ๑๐
8 สุมังคลวิลาสินี (๓) 0 21 ทีฆนิกาย ปาฏิกวัคคอัฏฐกถา อธิบายพระไตรปิฎกเล่ม ๑๑ ขยายความในปาฏิกสูตร จักกวัตติสูตร อัคคัญสูตร สิงคาลกสูตร และสังคีติสูตร เป็นต้น เล่มที่ ๑๑
9 ปปัญจสูทนี (๑) 0 23 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสกอัฏฐกถา ( เล่ม ๑) อธิบายพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ ในมูลปริยายสูตร เช่น เรื่องมูลเหตุแห่งธรรม สัพพาสวสูตร อุบายกำจัดอาสวะทั้งปวง อนังคณสูตร ว่าด้วยกิเลสเพียงดังเนิน เป็นต้น เล่มที่ ๑๒
10 ปปัญจสูทนี (๒) 0 24 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสกอัฏฐกถา (เล่ม ๒) อธิบายพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ ในโอปัมมวรรคที่ ๓ ว่าด้วยอุปมาด้วยเลื่อย อุปมาด้วยอสรพิษ เรื่องจอมปลวกปริศนา อุปมาด้วยรอยเท้าช้าง อุปมาด้วยการที่บุคคลแสวงหาแก่นไม้เป็นต้น เล่มที่ ๑๒
ลำดับ ชื่อคัมภีร์อรรถกถา อักษรย่อ เนื้อหาโดยย่อ อธิบายพระไตรปิฎก
Close