คณะกรรมการประจำสถาบัน

คณะกรรมการประจำสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร.
ประธานกรรมการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระเทพวัชราจารย์ รศ.ดร.
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร.
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ.
กรรมการและเลขานุการ

ศ. พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ. พิเศษ ดร.รท.บรรจบ บรรณรุจิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สำเนียง เลื่อมใส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Close