สถิติการจัดพิมพ์คัมภีร์พระไตรปิฎก และอรรถกถา ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถิติการจัดพิมพ์คัมภีร์พระไตรปิฎก และอรรถกถา ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

wdt_ID ลำดับ รายการ จำนวนที่พิมพ์ / เล่ม ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
1 1 หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย 270000 2539
2 2 หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 1 225000 2544
3 3 หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 2 90000 2548
4 4 หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 3 90000 2549
5 5 หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 4 90000 2550
6 6 หนังสือธรรมบท ภาษาบาลี 2 ภาค 2400 2550 เล่มละ 1200
7 7 หนังสือแก่นธรรม 6 เล่ม 3000 2552 เล่มละ 1000
8 8 หนังสืออรรถกถามงฺคลทีปนี 2 ภาค 2000 2551 ภาคละ 1000
9 9 หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 5 90000 2552
10 10 หนังสือสมันตปาสาทิกา 3 ภาค (ไทย) 3000 2552 ภาคละ 1000
ลำดับ รายการ จำนวนที่พิมพ์ / เล่ม ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
∑ = 865400
Min = 2000
Max = 270000

จำนวนผู้เข้าชม

N/A
Close