องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดกกร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้เกี่ยวกับกระบวนกกรบริหกรกกรจัดกกรภายในส่วนงานจำนวน ๖ ตัวบ่งชี้ ดังนี้

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน
๑.๒ การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
๑.๓ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
๑.๔ การบริหารความเสี่ยง
๑.๕ การควบคุมภายใน
๑.๖ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

Close