องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก

องค์ประกอบที่ ๒ การดำเนินงานภารกิจหลัก สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา มีจำนวน ๖ ตัวบ่งชี้ คือ

๒.๑ การรวบรวมและอนุรักษ์ พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
๒.๒ การปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
๒.๓ การพัฒนางานวิจัยพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทำงพระพุทธศาสนา
๒.๔ การบริการวิชาการด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
๒.๕ สารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

Close