การประชุม ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรพระไตรปิฎกศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*******

หลักสูตรวุฒิบัตรพระไตรปิฎกศึกษา ๒๕๖๔

Close