๒.๒ การปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

ลำดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

ระบบและกลไกการปริวรรตและแปล

การกำกับ ติดตาม และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำสถาบัน

ผลการประเมินความสำเร็จการปริวรรตและแปล

การนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการปริวรรตและแปล

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Close