องค์ประกอบที่ ๓ การดำเนินงานภารกิจพิเศษ

หมายถึง ภารกิจอื่นใดที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากภารกิจหลักตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผู้บริหารมอบหมายให้ดำเนินการหรือส่วนงานอื่นร้องขอให้ช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน

๓.๑ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก
๓.๒ การมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา

Close