๓.๒ การมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา

ลำดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

เอกสารประกอบ ๑

เอกสารประกอบ ๒

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา

0

0

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 20-40

0

0

คลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัยร้ อยละ 41-60

0

0

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 61-80

0

0

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของส่วนงานอื่นหรือของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 81-100

0

0

Close