อรรถกถา

ฐานข้อมูลราคาหนังสืออรรถกถาฉบับมหาจุฬา

ที่ หน้าปก wdt_ID ชื่อหนังสือ ราคา ชื่อชุด พิมพ์ครั้งที่ ISBN/ISSN โรงพิมพ์ จำนวนหน้า ลิขสิทธิ์ ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง ผู้ปริวรรต
1 2 อรรถกถาภาษาไทย พระวินัยปิฏก สมันตปาสาทิกา ภาค ๑ ๔๐๐ อรรถกถาภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9789743648441 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๓๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฐมภูมิ พระพุทธโฆสเถระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2 3 อรรถกถาภาษาไทย พระวินัยปิฏก สมันตปาสาทิกา ภาค ๒ ๔๐๐ อรรถกถาภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9789743648410 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๐๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฐมภูมิ พระพุทธโฆสเถระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3 4 อรรถกถาภาษาไทย พระวินัยปิฏก สมันตปาสาทิกา ภาค ๓ ๔๐๐ อรรถกถาภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9789743648403 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฐมภูมิ พระพุทธโฆสเถระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4 5 อรรถกถาภาษาไทย พระวินัยปิฎก กังขาวิตรณีอรรถกถา ๔๐๐ อรรถกถาภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9786163002228 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๖๔๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฐมภูมิ พระพุทธโฆสเถระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5 6 อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค สุมังคลวิลาสินี ๓๐๐ อรรถกถาภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9786163001207 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕๔๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฐมภูมิ พระพุทธโฆสเถระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6 7 อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค สุมังคลวิลาสินี ๕๐๐ อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9786163002624 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๖๗๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฐมภูมิ พระพุทธโฆสเถระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7 8 อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สุมังคลวิลาสินี ๓๐๐ อรรถกถาภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9786163001375 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔๘๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฐมภูมิ พระพุทธโฆสเถระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8 9 อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ปปัญจสูทนี ภาค ๑ ๓๐๐ อรรถกถาภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9789743648502 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕๗๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฐมภูมิ พระพุทธโฆสเถระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9 10 อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฏก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ปปัญจสูทนี ภาค ๒ ๓๐๐ อรรถกถาภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9789743648519 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔๓๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฐมภูมิ พระพุทธโฆสเถระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10 11 อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฏก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ปปัญจสูทนี ๓๐๐ อรรถกถาภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9789743648526 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฐมภูมิ พระพุทธโฆสเถระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ชื่อหนังสือ ราคา ชื่อชุด พิมพ์ครั้งที่ ISBN/ISSN โรงพิมพ์ จำนวนหน้า ลิขสิทธิ์ ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง ผู้ปริวรรต
Close