วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

๑.๒ วิสัยทัศน์สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพระไตรปิฎก  หมายถึง สถาบันมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดยเป็นแหล่งรวมผลงานวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งให้บริการวิชาการ และเป็นที่อ้างอิงเฉพาะด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา”

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านพระไตรปิฎก ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ด้านคือ

๑) ด้านผลงานวิชาการและวิจัย

 • (๑)  มีผลงานปริวรรต แปล วิจัยและบทความวิชาการด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา อย่างน้อยปีละ ๕ เรื่อง

 • (๒)  มีผลงานวิชาการด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเผยแพร่ในแหล่งที่ได้รับการยอมรับ อย่างน้อยปีละ ๔ เรื่อง

 • (๓)  มีการนำผลงานด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยปีละ ๑๕ เรื่อง

๒) ด้านบุคลากร
    มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๕๐ รูป/คน

๓) ด้านการบริการวิชาการ

 • (๑)   มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรระยะสั้นด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอย่างน้อยปีละ ๔๐ คน

 • (๒)   มีจัดประชุมวิชาการด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔) ด้านการเป็นแหล่งอ้างอิง

 • (๑)   มีบุคลากรที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรการประชุม/อบรม/สัมมนา หรือเป็นกรรมการในองค์กรของรัฐและเอกชน

 • (๒)   มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านบุคลากร คลังความรู้และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

 • (๓)   เป็นแหล่งการศึกษาดูงานสำหรับผู้สนใจด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

๑.๓ พันธกิจสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

 • ๑)   รวบรวมและอนุรักษ์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

 • ๒)   ปริวรรตและแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

 • ๓)   วิจัยพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

 • ๔)   เผยแพร่และให้บริการวิชาการเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

๑.๔ ยุทธศาสตร์

 • ๑)   รวบรวม อนุรักษ์ ปริวรรต แปล และผลิตงานวิจัยพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

 • ๒)   พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

 • ๓)   พัฒนาระบบการเผยแพร่และการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

 • ๔)   พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๑.๕ เป้าประสงค์

 • ๑)   พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพ

 • ๒)   ผลงานปริวรรตและผลงานแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่นำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ

 • ๓)   ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 • ๔)   ผู้เชี่ยวชาญด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 • ๕)   ข้อมูลสารสนเทศด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปเผยแพร่และให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 • ๖)   การบริการวิชาการเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 • ๗)   การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

 • ๘)   บุคลากรมีความสุขและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
จำนวนผู้เข้าชม

N/A
Close