ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ป.ธ.๙, ศ.ดร.
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร. (เทียบ สิริญาโณ )

ป.ธ.๙ M.A.(Pali.,Skt.) Ph.D.(Pali.)

ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
e-mail: sirinapa.kong@mcu.ac.th

พระมหาสมเดช ตปสีโล
ป.ธ.๙, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ),
Ph.D. (Buddhist Studies)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและวิจัย สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
e-mail: somdeth.tap@mcu.ac.th

ส่วนงานบริหาร

นายสมควร ถ้วนนอก
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.(พระอภิธรรม)
นักวิชาการศึกษา
somkuan.thu@mcu.ac.th

พระมหาเสฏฐวุฒิ วชิรญาโณ
ป.ธ.๙, พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
นักวิชาการศึกษา
setthawut.pas@mcu.ac.th

นายสุทัศน์ สงค์สุข
น.ธ.เอก,ป.ธ.๓, ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
นักจัดการงานทั่วไป
sutus.song@mcu.ac.th

น.ส.กนกอร ล้ำเลิศ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
นักจัดการงานทั่วไป
kanokon.lam@mcu.ac.th

ส่วนวิชาการและวิจัย

พระมหาอภัย ฐิตวีริโย
ป.ธ.๙, พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ)
พช.ม.(พัฒนาชุมชน)
นักวิชาการศึกษา
winai.sri@mcu.ac.th

พระมหาวินัย วชิรเมธี
ป.ธ.๙, พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) พธ.ม.(วิปัสสนาภาวนา)
นักวิชาการศึกษา
winai.sri@mcu.ac.th

พระมหาสุรศักดิ์ ขนฺติธมฺโม
ป.ธ.๙, พธ.ม.(พระไตรปิฎกศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
surasak.kun@mcu.ac.th

นายทศพร ศรีคำ
ป.ธ.๙
นักวิชาการศึกษา
tasaporn.sri@mcu.ac.th

นายสันทัด จันทร์ทาทอง
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ศาสนา) อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
นักวิชาการศึกษา
santhad.chan@mcu.ac.th

นายอักษราวิชญ์ โฉมศรี
ป.ธ.๙, พธ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
aksaravit.cho@mcu.ac.th

นายธนสิทธิ์ ฉัตรสุวรรณ
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
thanasith.cha@mcu.ac.th

Close