อำนาจหน้าที่

    

       สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ วิจัย เผยแพร่ และให้บริการวิชาการด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย ๒ ส่วนงาน ดังนี้

๑)  ส่วนงานบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานนโยบายและแผนพัฒนา งานบุคลากร งานงบประมาณ งานทะเบียนและสารสนเทศของสถาบัน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  • ๑. กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน บุคลากร การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

  • ๒. กลุ่มงานทะเบียนและสารสนเทศ ปฏิบัติงานจัดทำสารสนเทศพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ จัดทำรายงานประจำปีของสถาบัน เอกสารประชาสัมพันธ์และดำเนินการเผยแผ่ผลงานด้านพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์สู่สาธารณชน งานประกันคุณภาพของสถาบัน รายงานประจำปีและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒)  ส่วนวิชาการและวิจัย มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ปริวรรตคัมภีร์โบราณ ฝึกอบรมด้านคัมภีร์ บริการวิชาการและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  • ๑. กลุ่มงานศึกษา อนุรักษ์และวิจัย ปฏิบัติงานด้านการวิจัย ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์คัมภีร์พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับสากล ปริวรรตคัมภีร์โบราณ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

  • ๒. กลุ่มงานบริการวิชาการและเผยแผ่ ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรมด้านคัมภีร์ บริการวิชาการด้านพระไตรปิฎกและอรรถกถา เผยแผ่หลักธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนผู้เข้าชม

N/A
Close