พิธีมอบอรรถกถาภาษาไทย จำนวน 11 ชุด แก่สำนักหอสมุดแห่งชาติ

12 ต.ค.62 ผอ.ส่วนวิชาการและวิจัย พร้อมคณะ เป็นตัวแทนสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ในพิธีมอบอรรถกถาภาษาไทย จำนวน 11 ชุด แก่สำนักหอสมุดแห่งชาติ และสำนักหอสมุดสาขา โดยจัดร่วมในวันคล้ายวัน สถาปนาหอสมุดแห่งชาติ